CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 roku poz. 164.), notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne,  w tym między innymi:
  • umowy sprzedaży
  • umowy przedwstępne
  • umowy deweloperskie
  • umowy zniesienia współwłasności
  • umowy darowizny
  • umowy o dożywocie
  • umowy spółki
  • umowy przeniesienia własności nieruchomości
  • umowy zamiany
  • oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowych i osobistych
  • oświadczenia o ustanowieniu hipoteki
  • testamenty
  • umowy zrzeczenia się dziedziczenia
  • umowy działu spadku
  • umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy)
  • umowy o podział majątku wspólnego
  • pełnomocnictwa
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 3. sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 4. doręcza oświadczenia
 5. spisuje protokoły
  • zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
  • walnych zgromadzeń akcjonariuszy
  • zebrań wspólnot mieszkaniowych
  • stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne
 6. sporządza protesty weksli i czeków
 7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych
 8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialnych polegających na poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania  osoby  przy życiu oraz własnoręczności podpisów notariusz dokonuje na bieżąco.

Dokonanie innych czynności notarialnych proszę poprzedzić zasięgnięciem w Kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego uzgodnienia z notariuszem rodzaju planowanej czynności, wykazu dokumentów niezbędnych do jej dokonania, wysokości wynagrodzenia notarialnego oraz wysokości koniecznych opłat i podatków. W tym celu na kilka dni przed terminem przeprowadzenia czynności proszę w dowolnie wybrany sposób: telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź osobiście skontaktować się z Kancelarią.

Podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce, Kancelaria Notarialna Aleksandry Kolińskiej zapewnia profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i przede wszystkim indywidualne podejście do klienta.