OPŁATY

Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej zawarty w akcie notarialnym podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz zobowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.)
Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013r. poz. 237): Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia notariusza ustalonego na podstawie przepisów rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23%.
Notariusz jest płatnikiem podatków, to znaczy pobiera podatki od stron czynności prawnych dokumentowanych w formie aktu notarialnego i odprowadza je do Skarbu Państwa. Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego (np. umowy sprzedaży, zamiany, umowy spółki, ustanowienia hipoteki, odpłatnego zniesienia współwłasności, umowy o dożywocie) i jest zobowiązany uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku. Ustawa z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 101, poz. 649 z późn. zmianami) Notariusz jest także płatnikiem podatku od spadków i darowizn od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie i zobowiązany jest pobrać od podatnika należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm)

Istnieje możliwość uzyskania informacji o kosztach dokonania konkretnej czynności notarialnej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jednakże mając na uwadze, że w wielu przypadkach dla ustalenia kosztów istotne znaczenie ma przedstawienie przez Państwa rodzaju planowanej czynności oraz przedłożone przez Państwa dokumenty, zachęcam Państwa do osobistego kontaktu z notariuszem w celu ustalenia wszystkich opłat.

Podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce, Kancelaria Notarialna Aleksandry Kolińskiej zapewnia profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i przede wszystkim indywidualne podejście do klienta.